26 มีนาคม 2562 “กลุ่มเซ็นทรัล” นำทีมพัฒนา “บางกะเจ้า” พลิกฟื้นชุมชนสู่ความย่ังยืน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1529540

กลุ่มเซ็นทรัล” นำคณะทำงานด้านส่งเสริมอาชีพ มุ่งสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ลุยพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า สมุทรปราการ ก้าวไปสู่ความยั่งยืน ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนสีเขียวของเมืองไทย พร้อมจัดงาน “Bangkachao Expo 2019” วันที่ 9-12 พ.ค.นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อนำเนื้อหาของแผนการดำเนินโครงการมาจัดแสดงให้ประชาชน ได้รับทราบ รวมทั้งชวนชิม ช็อป สินค้าของดี 6 ตำบลในคุ้งบางกะเจ้า รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานร่วมกับ 34 องค์กร ทั้งภาครัฐ-เอกชน พร้อมเครือข่ายชุมชน เพื่อร่วมขับเคลื่อน 6 ด้าน ภายใต้โครงการ “OUR Khung BangKachao” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สู่ความยั่งยืนได้ กำหนดแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกัน ที่มีเป้าหมายสร้างความเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี (ปี 2561-2565) ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ครอบคลุม 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลทรงคนอง ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกอบัว และตำบลบางกะเจ้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนสีเขียวในเมืองของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หัวใจสำคัญของโครงการ OUR Khung BangKachao หรือโมเดลความร่วมมือในรูปแบบการสานพลังร่วมเชื่อมโยงกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนที่แท้จริง บนการทำงานที่มีเป้าหมายร่วมขององค์กรชั้นนำของประเทศ ทั้งภาครัฐ-เอกชน ตลอดจนการรวมพลังของชุมชน ภายใต้การกำกับของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เติบโต แข็งแรง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินงาน ดังนั้น ในปีนี้ โครงการจึงจะมุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่ใน 6 แผนงาน ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่สีเขียว, การจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง, การจัดการขยะ, การส่งเสริมอาชีพ, การท่องเที่ยว, การพัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละองค์กรสมาชิกในโครงการจะนำความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมเทคโนโลยีหลากหลายมาบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์ร่วมกันสอดคล้องกับความต้องการชุมชน

การดำเนินงานเมื่อปีที่ผ่านมา คณะทำงานทั้ง 6 ด้าน ได้รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ 6 ตำบล โดยในระยะแรกจะพัฒนาพื้นที่สีเขียว ที่คณะทำงานพื้นที่ สีเขียว นำโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกำหนดเป้าหมาย เพื่อรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ให้ได้ 6,000 ไร่ ภายใน 5 ปี พร้อมสร้างอัตลักษณ์พื้นที่สีเขียวต้นแบบในแต่ละตำบล และปี 2562 มีแผนดำเนินการระยะเริ่มต้น 400 ไร่ ในพื้นที่ราชพัสดุของกรมป่าไม้ โดยออกแบบวางแผนการปลูก บำรุงรักษาร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวทั้ง 6 ตำบล ในพื้นที่ 309 ไร่” ขณะเดียวกันการดำเนินงานโครงการดังกล่าวยังได้เน้นเรื่องการส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับชุมชน เพื่อต่อยอดและการพัฒนาคุณภาพสินค้าพื้นถิ่น ภายใต้แบรนด์คุ้งบางกะเจ้าให้เป็นที่รู้จัก, ผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์วิถีชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยว พัฒนาพื้นที่สีเขียว เน้นการทำงานร่วมกันร่วมกับชุมชน โดยน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักดำเนินงาน เพื่อช่วยอนุรักษ์และพัฒนา ให้คุ้งบางกะเจ้ากลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากการจัดงาน “เปิดวิถีชุมชน…คนคุ้งบางกะเจ้า” โครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา งานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายสุเมธ ตันติเวชกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับ การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน มาเป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่แปลงปลูกป่าสวนเกษตรชุมชน หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง และได้มอบเงินสนับสนุนพื้นที่สีเขียว 929,199 บาท พร้อมร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 1,908 ต้น เช่น ต้นเตยหอม, ตะไคร้หอม, มะม่วงน้ำดอกไม้ ของดีเฉพาะถิ่นคุ้งบางกะเจ้า, ละมุด พันธุ์กระสวยมาเลย์ ในกิจกรรม ปลูกพืชสวนผสม เพื่อชุมชนคนคุ้งบางกะเจ้า” อีกทั้งในงานยังได้จัดแสดงของดีคุ้งบางกะเจ้า 6 ตำบล อาทิ น้ำตาลมะพร้าวสวนลุงพงษ์ศักดิ์ แถวเถื่อน จากตำบลบางยอ ซึ่งเป็นเตาน้ำตาลออร์แกนิกแห่งสุดท้ายบนเกาะบางกะเจ้า, ขณะที่พื้นที่ตำบลทรงคนอง มีมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า ผลิตผลที่เกิดจากการผสมผสานของระบบนิเวศ 3 น้ำ คือน้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย ส่งผลต่อรสชาติที่มีความหอมหวาน เนื้อแน่น สีจำปา อันเป็นเอกลักษณ์ จนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ขณะที่ตำบลบางกระสอบขอแนะนำให้ทดลองชิมชานมที่ทำจากช่อต้นจาก มีสรรพคุณเป็นยาเย็นขับสารพิษในร่างกาย ช่วยต้านอนุมูลอิสระ เหมาะสำหรับคนดื่มสุรา สูบบุหรี่เพื่อบำรุงตับ ไต กิจกรรมดังกล่าว ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้กระจายเข้าสู่ชุมชนเป็นเงินรวม 647,079 บาท ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลจึงจะจัดงาน “Bangkachao Expo 2019” ระหว่างวันที่ 9-12 พ.ค.นี้ ณ ลานบีคอน 2-3-4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยนำเนื้อหาของแผนการดำเนินโครงการทั้ง 6 คณะทำงานมาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบแนวทาง รวมทั้งชวนชิม ช็อป สินค้าผลิตภัณฑ์ของดี 6 ตำบลในคุ้งบางกะเจ้ากันอย่างจุใจ”.